Verkenning kansrijke maatregelen voor behoud en ontwikkeling van (natte) natuur in de Gelderse Poort en de morfologische effecten

Het doel van deze verkennende studie is om inzicht te geven in kansrijke combinaties van maatregelen die knelpunten van verdroging opheffen of verminderen, verdere natuurbehoud-en ontwikkeling mogelijk maken en die in lijn zijn met de gewenste morfologische richting. Hierbij wordt gekeken naar de volgende maatregelen: eroderende oevers langs het zomerbed, uiterwaardverlaging, langsdammen, krib- en zomerkadeaanpassing, geulen, ooibosontwikkeling en combinaties van deze.

Datum rapport
30 januari 2023
Uitgever
Royal HaskoningDHV
Annotatie
In opdracht van Rijkswaterstaat Water Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)
Documentnummer
BI7683-RHD-ZZ-XX-RP-Z-0001