Troebelheidspatronen in de Deltawateren van zw Nederland op TM en MSS satellietbeelden

Bij het waterkwaliteitsonderzoek in het Deltagebied dat door Rijkswaterstaat wordt uitgevoerd, bestaat behoefte aan synoptische beelden van ondermeer patronen in troebelheid ivm de verspreiding van gesuspendeerd materiaal en fytoplanton. Remote sensing kan het inzicht in ruimtelijke en temporele variaties verdiepen hetgeeen van belang is voor het onderzoek naar bijvoorbeeld de koolstofbalans in de Oosterschelde, de invloed van verdiepingswerken in de Westerschelde etc. Voor waterkwaliteitsonderzoek van grote wateren komen multispectrale opnamen vanuit een satelliet in aanmerking. De satelliet die tot 1990 het meest in aanmerking komt voor waterkwaliteitsonderzoek is de LANDSAT 5 satelliet ; deze bevat zowel een TM (Thematic Mapper) als een MSS (Multi Spectral Scanner). Voor deze studie zijn 4 TM en 4 MSS beelden verwerkt.

Auteur
J. Stronkhorst, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Getijdewateren
Uitgever
Middelburg : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Getijdewateren (RWS, DGW)
Annotatie
21 p.
krt., tab.
dia's TM is Thematic Mapper en MSS is Multi Spectral Scanner
Lit opg. p. 19
Nota nr. GWWS-86.405 ?