Handleiding besluitvorming hoofdwegen

Deze Handleiding Besluitvorming Hoofdwegen (HBH) geeft inzicht in alle elementen welke aan de orde zijn bij besluitvormingsprojecten over hoofdwegen. Deel I geeft de te volgen procedure weer van de Tracéwet inclusief de milieu-effectrapportage (MER). Alle te ondernemen stappen worden aangegeven, zowel de wettelijk verplichte als de in de praktijk meest gangbare dan wel aan te raden stappen. Deel II geeft inhoudelijke informatie over vele aspecten welke bij besluitvormingsprocedures van belang zijn. Bedoeld om projectleiders en projectteams inzicht te geven in de Tracéwet, inclusief de besluitvormingsprocedure, en om inzicht te geven in de vele onderwerpen die relevant zijn bij het werken aan de besluitvorming voor een hoofdwegenproject.

Auteur
[auteurs: H.R.J. van Maanen (DHV), B.M. van der Pers ... [et al.] (Twijnstra Gudde), W.A. Hinkamp (RWS, DWW), bijdragen van diverse medewerkers van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat], samengest. door Twijnstra Gudde Management Consultants, DHV...
Uitgever
Delft : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW)
Annotatie
3 dl.
fig., tab.
Rapportnr. P-DWW-96-018
Dl. I: Procedure. - 67 p. - Met adressenlijst actoren tracéwetprocedure en trefwoordenlijst
Dl. II: Aspecten. - 173 p. - Met trefwoordenlijst
Dl. III: Bijlagen. - 109 p. - Met adressen voor adviezen en lit.opg.
Met poster: Tracéwetprocedure
Vervangt: Handleiding projectnota's. - 's-Gravenhage : RWS, 1984
Is vervangen door: Handleiding voor de tracé/m.e.r.-procedure. - (P-DWW-2000-088)
ISBN 9036937140