Primaire waterkeringen getoetst : landelijke rapportage toetsing 2006

Op 15 januari 1996 trad de Wet op de waterkering in werking. Deze Wet schrijft voor dat de waterkeringbeheerder iedere vijf jaar aan Gedeputeerde Staten dient te rapporteren over de algemene waterstaatkundige toestand van de primaire waterkeringen in zijn beheersgebied. Gedeputeerde Staten rapporteert vervolgens aan de Minister van Verkeer en Waterstaat over alle primaire waterkeringen in zijn provincie. De Inspectie Verkeer en Waterstaat beoordeelt of de toetsing volgens de regels is uitgevoerd, geeft een landelijk beeld van de resultaten en biedt dit aan de Minister van Verkeer en Waterstaat aan. De Minister informeert uiteindelijk de beide Kamers der Staten-Generaal over de waterstaatkundige toestand van alle primaire waterkeringen in Nederland. In 2003 werd voor de eerste keer over de toestand van de primaire waterkeringen gerapporteerd. In september 2006 is de tweede Landelijke rapportage toetsing door de Minister van Verkeer en Waterstaat aan de beide Kamers der Staten-Generaal gestuurd. Het voorliggend rapport: ?Achtergrondrapport Veiligheid van de primaire waterkeringen in Nederland 2006? behandelt de inhoudelijke achtergronden met : ? Uitgangspunten en gehanteerde werkwijzen. ? De samenvattingen van alle dijkringen en verbindende waterkeringen; Gezien de omvang is de achtergrondrapportage onderverdeeld in 2 delen; ? Deel 1, dijkringgebieden ? Deel 2, verbindende waterkeringen De begeleiding van het gehele project was in handen van een ambtelijke begeleidingsgroep met daarin vertegenwoordigers van waterschappen, provincies en het Rijk.

Auteur
Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW), Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW), Afdeling Waterkeren (AK)
Uitgever
Lelystad : IVW
Annotatie
2 delen
ill.
Deel 1: Achtergrondrapport, deel 1 Dijkringgebieden (verdeeld over twee rapporten)
Deel 2: Achtergrondrapport, deel 2 Verbindende Waterkeringen