SPA Toekomstige suppletiebehoefte - modelberekeningen Waddenzee [memo]

Om een inschatting te kunnen maken van het moment en de omvang van een eventuele verhoging van het jaarlijks suppletievolume, moet de lange-termijnontwikkeling van de kust, en de effecten hiervan op de functies van de kust in beeld gebracht worden. De centrale vraagstelling hierbij is: welk suppletievolume met welke ruimtelijke verdeelsleutel is op welke termijn nodig om de functies van de kust duurzaam te behouden? De doelstelling van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de effecten van relevante, aannemelijke scenario’s van kustontwikkeling in de komende 100 jaar op de functies van de kust.

Auteur
Tonnon, P.T. ; Deltares
Uitgever
(S.l.) : Deltares
Annotatie
Memo
45 p.
ill.
Kenmerk: 1208140-004-ZKS-0006
Zaaknummer:  31083755