Figuren en tabellen behorende bij het rapport MWTL macrozoöbenthos Veerse meer : jaarrapportage 2020

Deze rapportage is onderdeel van het project MWTL macrozoöbenthos zoete en zoute Rijkswateren 2020, perceel D: Veerse meer. De rapportage bevat de volgende onderdelen:

De BEQI2 beoordeling van de litorale en sublitorale monsters
Natura 2000 typische soorten
Kengetallen: Per waterlichaam en ecotooptype: Totaal aantal soorten, gemiddeld aantal soorten, biodiversiteits indices (Margalef, Shannon & Wiener), dichtheid per soortgroep en totaal, biomassa per soortgroep en totaal
Kengetallen trends: Trend in de jaren van: Dichtheid, Biomassa en de Shannon en Wiener index
Trends per soortgroep: Trend in de jaren van het verloop van de verschillende soortgroepen
Verdwenen en nieuwe soorten exoten per waterlichaam
Ruimtelijke kaartjes van dichtheden, biodiversiteits indices en aantal soorten per waterlichaam 
Schelplengtes
Soortenlijst

Auteur
Son, L. van, Verduin, E, Leewis, L. ; Eurofins AquaSense
Uitgever
Amsterdam : Eurofins AquaSense
Annotatie
Behoort bij gelijknamig rapport.
Excel-bestand
tab.
In opdracht van Rijkswaterstaat, Centrale Informatievoorziening (RWS, CIV)
Projectnr.: J00002897
Zaaknr.: 31155300