Handelingsperspectief Veerse Gatdam : morfologische studie en bepaling BKL

In 2021 is de Veerse Gatdam, één van de primaire Rijkskeringen en onderdeel van traject 29-1 beoordeeld aan het hand van het Wettelijk Beoordelingsinstrumentatrium (WBI). Als vervolg op de beoordeling werkt Rijkswaterstaat een handelingsperspectief uit, waarin wordt verkend wat het benodigde beheer is om de waterkerende functie in stand te houden, en welke aspecten van het waterkeringbeheer mogelijk aangepast moeten worden op basis van de uitgevoerde beoordeling en het beoordelingsresultaat.
Voorliggende uitwerking van het handelingsperspectief is opgesteld binnen het Programma Rijkskeringen, waarin regionale en landelijke dienstonderdelen van Rijkswaterstaat samenwerken aan de opgave voor waterveiligheid. Binnen het Programma Rijkskeringen is ook de veiligheidsbeoordeling uitgevoerd. De resultaten van deze veiligheidsbeoordeling [ref. 12] zijn het uitgangspunt van dit rapport. Tijdens de beoordeling is het oordeel IIv - voldoet aan de signaleringswaarde toegekend aan de Veerse Gatdam, waarbij de kering is beoordeeld als zijnde een duinwaterkering.

Auteur
Huppes, N.
Uitgever
Witteveen+Bos
Annotatie
In opdracht van Rijkswaterstand.
Referentie 119857/21-015.363
Projectcode 119857