RWS_202303_GFO_ZAKEN_108450198_7469179_1671209829697_07._Koelproces_KW11.pdf.pdf