RWS_202303_GFO_ZAKEN_108450198_7469179_1671209829707_08._Koelproces_KW12.pdf.pdf