Ontwerpbesluit BP Raffinaderij Rotterdam RWS-2022/27183

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat geeft, ingevolge artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, kennis van het voornemen een besluit vast te stellen op basis van de Waterwet (Wtw) onder kenmerk RWS-2022/27183 voor het toepassen van hypochloriet bij de AWZI van BP Raffinaderij Rotterdam d'Arcyweg 76, Europoort Rotterdam.

Nog 17 dagen
Inzagetermijn:  t/m