Ontwerpbesluit POG REF Windparken BV RWS-2022.27777

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat geeft, ingevolge artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, kennis van het voornemen een besluit vast te stellen op basis van de Waterwet (Wtw) onder kenmerk RWS-2022/27777 voor het wijzigen van een vigerende vergunning voor het oprichten en behouden van een vijftal windturbines en bijbehorende voorzieningen, op de locatie bekend als kadastrale gemeente Heinenoord, sectie H, nummers 11, 150, 569, 763, 764, 765, 766, 769, 921, 1002 en sectie G, nummers 900, 1907, 1908, 1909 en 3272, en het gebruikmaken van een regionaal waterstaatswerk, te weten de veiligheidszonering van de primaire waterkering Buitengorzendijk, nabij Boonsweg in de gemeente Hoeksche Waard.