RWSZ2021-00018902 Ontwerpbesluit voor een elektrisch laadpunt op verzorgingsplaats Oudenhorst langs RW A12 in de gemeente Woudenberg

Ontwerpbesluit voor een elektrisch laadpunt op verzorgingsplaats Oudenhorst langs Rijksweg 12 (A12) in de gemeente Woudenberg

De minister van Infrastructuur en Waterstaat geeft ingevolge artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht kennis van het voornemen om positief te beschikken op de aanvraag van Fastned om een vergunning op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken (WBR).