RWSZ2022-00004235 Def. vergunning oplaadstation A27 vzp. Eemakker Fastned

De minister van Infrastructuur en Waterstaat geeft, ingevolge artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, kennis van het voornemen om positief te beschikken op de aanvraag van Fastned BV om een wijziging van een vergunning op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken.