RWSZ2022-00016321 Ontwerp wijzigingsvergunning voor de zandwinning Markerzand in het Markermeer

Ontwerpbesluit
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat geeft, ingevolge artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, kennis van het voornemen om positief te beschikken op de aanvraag van Van Oord Nederland B.V. om een vergunning op grond van de Ontgrondingenwet.

De aanvraag betreft het wijzigen van de aanvangsdatum voor de start van de ontgrondingswerkzaamheden, zoals vergund op basis van de ontgrondingsvergunning voor het winnen van zand in het Markermeer van 7 augustus 2018.